Laaiend enthousiasme tijdens de Brusselse Cultuurdagen – editie 2012

De BrusselseCultuurdagenwerdeenopmerkelijkevenement met eengevarieerdaanbodaanculturele en kunstzinnigeactiviteiten. Honderdenvrijwilligershebbenalles in hetwerkgesteld om er eengeslaagd festival van te maken.

Hetwas de dansgroep van hetLucernacollege die op donderdag 17 mei de aftrapgaf met hun choreografie ‘Zeybek’, een dans van hetEgeïschezeegebied. Daarnawerd de Horondans (dans uithetZwarteZeegebied) gebracht en volgdennogvolksdansuitAzerbeidjaan. In de spiksplinternieuweevenementenzaal van Ecole des Etoiles brachtenEmre en LütfüErtekinhetpubliek in vervoering met traditioneleTurksemuziek. Ondertussen werd het openluchtpodium ingenomen door de draaiende derwisjen uit Bursa. ReyhanKaracamocht de slotactverzorgen en liet de menigtemeedeinen op haarmuziek. De 5000 bezoekerskonden de hele dag proeven en genieten van de verse Turkselekkernijen die met zorgwerdenbereiddoorvelevrijwilligers.

Hetpubliek op de BrusselseCultuurdagenwasheel divers : academici, ondernemers, arbeiders, politici, actoren van hetmaatschappelijkmiddenveld, cultuur- en kunstliefhebbers…Vrouwen, mannen, klein en groot…Belgen, Turken, Koerden, Marokkanen, Italianen, Bulgaren, Bosniërs, Afghanen…Christenen, soennitische en sjiitischemoslims, atheïsten, agnosten…zijnallemaalsamengekomentijdens dit festival en vormdeneenmooie mix van Brussel. Duizendenmensen die sinds 50 jaardezelfdethuishavendelen, zagen dit evenementalseen kans om over diverse thema’szoalsonderwijs, kunst, cultuur, sport, muziek en literatuur te discussiëren.

De voorzitter van de Hogere Raad voor Advies Ismail Cingöz was getuige van dit enthousiasme: “Het feit dat duizenden personen dezelfde wijk, stad of hetzelfde land delen is een machtig gevoel. Cultuur en kunst zijn zeer belangrijke middelen voor de ontwikkeling van individuen en gemeenschappen. We hebben van de gelegenheid geprofiteerd om de evenementenzaal van de school in te wijden. Deze multifunctionele zaal en het festival tonen aan dat cultuur en kunst stilaan de appreciatie krijgen die ze verdienen. We zijn heel blij dat we zo’n zaal kunnen aanwenden tijdens zo’n evenement in Brussel. Mensen van verschillende culturen ontmoeten elkaar en discussiëren over diverse onderwerpen. Deze sociale cohesie is een prachtig gevoel. Wij zijn dan ook verschuldigd de honderden vrijwilligers te bedanken voor hun bijdrage aan deze organisatie die dankzij de taal van kunst en cultuur het niveau van deze gemeenschap weergeeft.”

Auteur Iskender Pala en rockgroepAynaverwarmen de tweede dag

Prof. Iskender Pala heeft een vijftigtal literaire werken waarvan meerdere bestsellers op zijn palmares staan. Hij gaf een conferentie in de evenementenzaal en legde de nadruk op het belang van het woord. De schrijver staafde zijn woorden met gedichten van Ottomaanse keizers. Hij verduidelijkte dat 26 van de 33 Ottomaanse keizers vooraanstaande dichters van hun tijd waren: “In het Ottomaanse rijk waren woorden machtiger dan wapens. De vijanden werden eerst verslaan met poëzie.”  Prof. Pala zei ook dat Sultan Mehémet op 21-jarige leeftijd vloeiend 6 talen sprak toen hij Constantinopel veroverde en betreurde dat de jeugd van vandaag slecht 350 woorden courant gebruikt: “In de 16de eeuw sprak de gemiddelde burger met 3500 woorden hoewel de alfabetiseringsgraad zwak was. Ik raad jongeren aan om enorm veel te lezen om deze achterstand in te halen.” De conferentieeindigde met eensigneersessie.

Ondertussenbegon  de  temperatuur op het plein te stijgen met de volksdansen en soefimuziek. Omstreeks 19u ontstak het publiek in laaiend enthousiasme wanneer Erhan Güleryüz met zijn groep Ayna het podium betrad. Aynadeed de school op zijngrondvestendaverentijdens hun 2 uurdurende concert.

Dag 3 voor elk wat wils… poppenkast voor kinderen, popster Murat Basaran voor de jongeren en een theaterstuk voor de oudsten! 

De derde dag van het festival bood voor elk wat wils. Het poppenkastspel Karagöz Hacivat werd twee maal opgevoerd. Maar de 360 zitplaatsenvolstonden niet en de kinderenvulden de vloer en trappen van de zaal. Na de voorstelling volgde een workshop poppenkast in de sporthal van de school waar de kinderen hun eigen ‘Karagöz’ of ‘Hacivat’ konden knutselen.

Hun ouders konden ondertussen het theaterstuk “Isik Süvarileri” (De ridders van de verlichting) bijwonen dat werd vertolkt door acteurs van het Huis der Kunsten van Ankara. Het stuk dat het verhaal brengt van een lesgever die zijn beroep uitoefent ergens ver van zijn vaderland, bracht de zaal in ontroering. De fans van het soefisme konden in open lucht genieten van een nieuwe opvoering van de draaiende derwisjen. Na afloop van het theater werden de kalligrafiewerken en de kunstwerken Ebru van de hand van Mehmet Refii Kileci geveild ten voordele van de school Ecole des Etoiles.

De derde dag werd in schoonheidafgesloten met een concert van de popartiest Murat Basaran. De opzwependemuziekbrachteen golf van energieteweegbij de jongeren. De zangergetuigdezijndankbaarheidaanBeltud en Ecole des Etoiles voor de organisatie en de kans om het Brussels publiek te lerenkennen.

Rafet El Roman en HarunTokakwaardigeafluiters van het festival

De emotieslaaidenhoog op tijdens de laatste dag van de BrusselseCultuurdagen met het concert van Rafet el Roman en de conferentie van HarunTokak. De dag werdgestart met de poppenkastvoorstellingKaragöz-Hacivat en hettheaterstukIsikSüvarileri. Beetjebijbeetjestroomden de bezoekerstoe en wachtten met ongeduld op de komst van Rafet el Roman. Net voorhetoptredenbegon de uitzinnigemenigteenthousiast de namen “Rafet” “Beltud”, “Fedactio” te roepen en de komst van de popartiestontwaarde in eenstaandeovatie. Hetpubliekzonguitvolleborstmee met de hits. Rafet El Roman greep de gelegenheidaan om hetpubliekeraan te herinnerendathet festival georganiseerdwerdtenvoordele van de school Ecole des Etoiles en hetopstartendeCollege des Ecoles en hijzeidathij de scholenooksteunt en naar Brussel gekomenis om bij te dragenaan dit pedagogischproject.

Het festival werdafgesloten met de conferentie en signeersessie van auteur HarunTokak. Het 4-daagse festival mochtduizendenbezoekersverwelkomen en was dan ookeengrootsuccesvolgens de Brusselaars. Velebezoekersloofdenhetinitiatiefwaarjong en oud zich in een familiale sfeerkondenvermaken.