Beltud heeft gezorgd voor de MR tijdens zijn missie naar Istanbul met Fedactio

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest moet het hoofd bieden aan twee belangrijke uitdagingen op zeer korte termijn. Enerzijds de explosie van de bevolkingsgroei die specifieke oplossingen vraagt in termen van infrastructuur ; anderzijds een jeugdwerkloosheid van meer dan 20%, in het bijzonder bij jongeren afkomstig uit de immigratie. De Turkse gemeenschap is een belangrijke en heel actieve gemeenschap in Brussel. Een gemeenschap die investeert in de stad waarin ze leeft en die haar jonge generatie ondersteunt. Een gemeenschap waarmee de MR nog meer wil in dialoog treden en werken. Met die bedoeling heeft de MRLB een reis georganiseerd van 4 dagen naar Istanbul in samenwerking met onze federatie, om er Turkse beroepsmensen te ontmoeten uit de 2 bovengenoemde sectoren : de economie en het onderwijs. De gelegenheid bij uitstek om te horen wat de Turkse investeerders verwachten van het Brussels Gewest teneinde de economische contacten te verbeteren maar eveneens om de organisatie van het Turkse onderwijs te bestuderen dat duidelijk nauw verbonden is met de bedrijfswereld.

De verzadigde economie van Istanbul heeft plaats gelaten aan een nieuwe heropleving van de economie in Anatolië’

De MR delegatie, voorgezeten door Françoise Bertieaux, werd eerst en vooral ontvangen door de Algemene Consul van België in Istanbul François Del Marmol, de economische en handelsafgevaardigde van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sabih Akay en door  Aydin Bilginer, lid van de raad van bestuur van de Belgo-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Istanbul. M. Sabih Akay informeerde de liberale delegatie van de investeringsmogelijkheden  waaraan Turkije rijk is. Hij benadrukte daarbij dat Turkije gerangschikt staat als 16de grootste wereldeconomie en 10de grootste van de Europese gemeenschap , Sabih Akay verduidelijkte de vele voordelen die maken dat het land beschikt over een liberaal en conformistisch investeringsbeleid. M. Akay merkte ook op dat de Antatolische economie in volle opbloei is en dat ze uitstekende alternatieven biedt voor die van Istanbul, een economisch verzadigde metropool met meer dan 350.000 ondernemingen .

Consul Del Marmol bevestigde het standpunt van de handelsafgevaardigde verwijzend naar de megalomane projecten van de regering voor Istanbul die volgens hem de stad verder zullen doen dichtslibben, en raadde de Belgische investeerders aan zich eerder op Anatolië te richten. Ter herinnering, de eerste minister Erdogan kondigde enkele weken geleden zijn project aan om een kanaal te graven parallel aan de Bosphorus om een alternatief te bieden aan het zeeverkeer, evenals de bouw van twee satelietsteden op elk van beide oevers van de stad. De regering van de aan de macht zijnde Ak Parti wil ook van de megapool het financiële centrum maken van de regio en overweegt de bouw van een 3de brug naast het onder constructie zijnde Marmaray project. Een constructie die de twee continenten zou verbinden door middel van een tunnel.

Aydin Bilginer vestigde op zijn beurt de aandacht op de industriële mogelijkheden van Turkije dat, dankzij haar uiterst gekwalificeerde en competitieve arbeidskrachten, een productiecapaciteit aanbiedt die alle concurrentie slaat. M. Bilginer merkte ook op dat de wereldwijde financiële crisis weinig gevolgen heeft gehad voor het land dankzij de hervorming van het financieel systeem, na de financiële crisis van 2001, zodat de banken een veel beter uitgekiende dienstverlening kunnen bieden dan in Brussel.

Volgens Aydin Bilginer, blijft de grootste uitdaging van de Turkse economie de hoge energieprijzen die gevolgen hebben voor het evenwicht van de betalingen en voor een belangrijk deficit zorgt. De regering probeert de gevolgen van dit fenomeen te temperen door stuwdammen te bouwen, wat echter gevolgen heeft voor de relaties met de buurlanden, ook belust op het water van de Tigris en de Eufraat ; en anderzijds door gebruik te maken van kernernergie wat tot heel wat weerstand leidt na de kernramp in Fukushima. .

Een wetgeving ten voordele van investering in onderwijs

De Brusselse liberalen begaven zich vervolgens naar het Provinciaal Directoraat van het Nationaal Onderwijs, waar zij werden ontvangen door de directeur Muammer Yildiz. De voorzitster van de MRLB Françoise Bertieaux merkte op dat er veel overeenkomsten zijn tussen Brussel en Istanbul, zoals bijvoorbeeld de jonge bevolking en de hoge geboortecijfers, elementen die een uitdaging vormen voor het onderwijs in beide steden.  Mijnheer Yildiz verduidelijkte dat de middelen die aan het onderwijs worden toegekend in de laatste jaren verdubbeld zijn en dat het budget voor onderwijs, voor de eerste maal in de geschiedenis, dat van defensie voorbijsteekt waardoor die op de 2de plaats komt. In de laatste 8 jaar verdubbelde zowat het aantal plaatsen in de scholen in Istanbul. Een ontwikkeling die nog gestimuleerd wordt door de stijging van het budget dankzij het mecenaat van privéondernemingen, die hiervoor 100% belastingsvermindering krijgen, en giften van privé personen.

De 3de plaats die de delegatie aandeed was het technisch en industrieel lyceum van Sisli, de grootste beroepsschool van Turkije met een capaciteit van 6.000 leerlingen. Françoise Bertieaux en haar medewerkers maken zich zorgen over de problemen in het Brussels technisch- en beroepsonderwijs om arbeiders te vormen die beantwoorden aan de noden van het werkveld. Dit is ook de reden waarom de delegatie ongeduldig uitkeek naar dit bezoek. Een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en de bedrijfswereld biedt garanties voor de tewerkstelling van de meeste leerlingen. De beste onder hen worden zelfs volledig omkaderd door deze ondernemingen. De ateliers worden volledig gefinancierd door de autoconstructeurs zodat de leerlingen steeds kunnen werken met recent materiaal en ze zich zo heel makkelijk kunnen aanpassen aan de realiteit van de beroepswereld. Volgens de voorzitster van de Brusselse liberalen kan dit model van samenwerking tussen publiek en privé tot  voorbeeld strekken voor de hervorming van het Brussels technisch- en beroepsonderwijs.

Deze eerste dag van de reis werd verder gezet met een bezoek aan een privéschool voor basisonderwijs het Fetih Koleji, en werd afgesloten met een souper met Turkse journalisten : Bülent Keneş, hoofdredacteur van het dagblad Today’s Zaman, Faruk Mercan, journalist van de groep Samanyolu, professor Beril Dedeoğlu, hoofdartikelschrijver van het dagblad Today’s Zaman, professor Seyfettin Gürsel, hoofdartikelschrijver van het dagblad Radikal en  professor Cemil Ertem, hoofdartikelschrijver van het dagblad Star. De MR delegatie kreeg meer informatie over de onderwijspolitiek van Turkije, en meer in het bijzonder over het hoger onderwijs. De Brusselse liberalen beantwoordden ook vragen van de journalisten over de institutionele crisis in België.

Bezoek aan de groep Ülker, de krant Zaman en de Technische Universiteit Yildiz

De tweede dag van het bezoek begon met een rondleiding in de chocoladefabriek van de groep Ülker, gekend voor het opkopen van de bekende luxechocolaterie Godiva in 2007. De liberale delegatie werd ontvangen door Burak Elmas, vicevoorzitter van de groep voor institutionele strategie, marketing en internationale handel van de multinational, hij is ook coördinator van het merk Godiva. Mijnheer Elmas gaf een korte uiteenzetting en een historische overzicht van de groep en verduidelijkte de strategie van de groep met betrekking tot Godiva.  Hij legde er de nadruk op dat Godiva haar activiteiten verder zet in ‘stand alone’, een model dat het onderwerp was van een studie door de vermaarde Harvard Business Review. Mijnheer Elmas benadrukte dat de nieuwe raad van bestuur, bestaande uit internationaal befaamde managers, dankzij dit model beschikt over een heel grote autonomie die de chocolaterie de kans heeft gegeven haar activiteiten verder te ontwikkelen en haar zakencijfer te verhogen.  Vandaag is de structuur van Godiva volledig autonoom en de groep informeert zich over de resultaten via geregelde videoconferenties. Dit bezoek was een uitgelezen kans voor Philippe Pivin, burgemeester van Koekelberg, om de steun van de groep te vragen voor het project ‘Belgian Chocolate Village’ , een toekomstig huis van de chocolade naast de Godivafabriek in Koekelberg. Mijnheer Elmas bevestigde verheugd te zijn dat hij dit project mee kan ondersteunen. .

De Brusselse liberalen begaven zich vervolgens naar de hoofdzetel van het dagblad Zaman, het eerste tijdschrift in Turkije met een oplage van meer dan een miljoen exemplaren.  Ze werden ontvangen door Mijnheer Celil Sagir, directeur van de redactie van de Today’s Zaman, een dagblad in het Engels met een oplage van achtduizend exemplaren dat bestemt is voor de Engelstalige geëxpatrieerden.l Monsieur Sagir gaf een korte schets van het Turkse politieke landschap en informeerde de delegatie over de komende wetgevende verkiezingen van 12 juni.

De Brusselse liberalen werden vervolgens onthaald op de campus van de centrale Technische Universiteit van Yildiz, die dit jaar haar 100ste verjaardag sinds de stichting viert. De campus bevindt zich in een domein naast het prachtige paleis Yildiz dat bewoond werd door Sultan Abdulhamid . De delegatie werd op de hoogte gebracht van de organisatie van het hoger onderwijs in Turkije dat slechts toegankelijk is na het afleggen van een dubbel examen. De mogelijkheden van samenwerking werden ook aangehaald. De universiteit heeft samenwerkingsovereenkomsten met verschillende Vlaamse universiteiten in het kader van de Erasmusprojecten maar betreurt het gebrek aan een overeenkomst met de Franstalige universiteiten en hogescholen. De coördinatrice van de Erasmusprojecten van de universiteit vroeg dan ook de steun van de delegatie om in contact te kunnen treden met de Franstalige universiteiten.